Aalborg Auktionshus
Kunst - Design - Antik - Indbo

Auktionsbetingelser

 1. Salget sker efter reglerne om brugtmoms. Varens samlede pris er derfor budsummen plus et tillæg på 25% i salær og moms. Dog minimum kr 100,00 incl moms i salær. Dette beløb betales kontant. Køber kan ikke foretage fradrag for købsmomsen. Visse katalog numre sælges efter reglerne for fuldmoms, således at der til budsummen plus 20 % salær lægges 25 % moms. Dette beløb betales kontant. Disse numre er mærket med x.
 2. I intet tilfælde får køber ejendomsretten, før købesummen er betalt.
 3. De genstande der sælges, modtages af den højstbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslaget og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende. Det købte skal afhentes senest på 5. dagen efter auktionen. Da der har været eftersyn tages reklamationer ikke til følge. Katalogets tekst er udarbejdet efter bedste overbevisning, men uden ansvar, beskadigelser er ikke anført. For korrekte benævnelser, aldersangivelser, mål, vægt etc. samt konditionsrapporter per mail, telefon mm garanteres ikke. For ikke afhentede effekter påregnes kr 200,00 per uge per katalog nr
 4. Tvist om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse fastsættes af auktionarius, der også træffer afgørelse, hvis der skulle opstå tvist om buddet.
 5. Den, der køber til en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. De, der indestår for andre, hæfter som selvskyldnerkautionister.
 6. Foretages flere køb og disse noteres på samme regning, betragtes købene som et samlet køb.
 7. Såfremt købesummen med tillæg af salær og moms ikke betales rettidigt, skal købere, hvad enten de bliver sagsøgt eller ikke, betale 2% rente per påbegyndt måned fra auktionsdagen, indtil betaling sker, samt alle omkostninger.
 8. Opfylder køber ikke sine forpligtigelser, herunder rettidig afhentning af det købte, kan dette uden varsel på ny bortsælges – enten under hånden eller ved auktion for købers regning, og denne er da pligtig til at erstatte det deraf følgende tab uden at have adgang til det mulige overskud.
 9. Købere med bopæl i udlandet kan opnå fritagelse for betaling af moms efter de herom gældende regler.
 10. Kunstnerafgift til COPY-DAN af en vis katagori af kunstværker skal opkræves med 5% (følgeretsvedlag) af hammerslagsprisen plus salær, der vil blive opkræves hos køber. Vederlaget skal kun betales, såfremt hammerslagsprisen plus salær overstiger kr. 2.241,00. Katalog numre der skal pålægges dette vederlag, vil være markeret med CD.
 11. Ret til ændringer af og tilføjelser til auktionsvilkårene forbeholdes.
 12. Aalborg Auktionshus kataloger vises på internettet, og der er adgang til at lægge kommissionsbud på nettet. Vore auktioner er ikke internetsalg men traditionelle auktioner hvor publikum er til stede i salen og hvor lovgivningen om afholdelse af offentlig auktion ved auktionsleder gælder. Dvs. ingen reklamationsret eller returret. Pga Covid 19 afvikles vores auktioner, indtil videre, som netauktioner.
  Forlængelse af auktion:
  Bliver der budt inden for to minutter før forventet hammerslag, vil hammerslaget udskydes yderligere to minutter. Udsættelsen vil fortsætte, indtil der er opnået hammerslag. Aalborg Auktionshus er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art.
Aalborg Auktionshus 9000 Aalborg Telefon: 5052 1096 E-mail: post@aalborgauktionshus.dk CVR: 14607633